Timon of Athens

Deguchi, Norio 1996

Performance dates: 10/1/1996-16/11/1996

Performers: Timon: Yoshida Kotaro, Flavius: Uzawa Hideyuki, Alcibiades: Otsuka Eiichi, Apemantus: Hosoya Ken, and Lucius: Yoshizawa Ken

Translator / Scriptwriter: Odashima Yushi

Producer: Shakespeare Theatre

Designers: Lighting Designer: Omura Yoshiaki, Set Designer: Kuramoto Masanori, Costume Designer: Higuchi Ai, Music Composition: Fukushima Kazuyuki, and Sound: Toyoguchi Kenji