A Midsummer Night’s Dream

Ninagawa, Yukio 1996

Translation Yushi Odashima

Cast

Takuya Miyawaki as Cobweb
Tetsushi Tanaka as Demetrius
Kazuhisa Seshimo as Egeus
Hansuo Yamaya as Francis Flute
Hiroko Yamashita as Helena
Miho Tsumiki as Hermia
Kayoko Shiraishi as Hippolyta/Titania
Keita Oishi as Lysander
Kazunori Aso as Moth
Masahiro Kazama as Mustardseed
Goro Daimon as Nick Bottom
Eiichi Seike and Kaoru Ota as Other Faries
Shiro Horikawa as Peaseblossom
Kenichi Ishii as Peter Quince
Yoji Matsuda as Philostrate
Yogi Matsuda as Puck
Ofuji as Snug
Tetsuro Sagawa as Theseus/Oberon
Masafumi Seno as Tom Snout